Nick Tyson

Proffil / Profile

Nick Tyson
Enw:
Nick Tyson
Teitl swydd:
Datblygu Sgiliau Gwella
Sefydliad:
BIP Caerdydd a’r Fro, Academi Cymru
Dull cyswllt:
e-bost; ffôn; wyneb yn wyneb
Cyfeiriad e-bost:
Nick.tyson@wales.nhs.uk
Profiad Gwella Ansawdd:
Darbodus; Six Sigma; Meddwl Drwy Systemau; Hyfforddiant gwella ansawdd; dadansoddiad o gapasiti a galw; dadansoddiad o systemau; mesur gwelliannau; Dadansoddi data
Meysydd y GIG:
Ardaloedd ar draws y system gyfan a’r gwasanaeth cyhoeddus ehangach
Teithio:
De-ddwyrain Cymru yn Bennaf. Cymru Gyfan (yn electronig) a chyfleoedd cyfyngedig ar gyfer cyfarfodydd wyneb yn wyneb
Name:
Nick Tyson
Job title:
Improvement Skills Development
Organisation:
Cardiff & Vale UHB, Academi Wales
Method of contact:
email; phone; in-person
Email address:
Nick.tyson@wales.nhs.uk
Experience with QI:
Lean: Six Sigma: Systems Thinking: Quality improvement training; Capacity and demand analysis: Systems analysis: Measurement for improvement: Data analysis;
Areas of NHS application:
Areas across the whole system and wider public service
Travel:
Predominately South East Wales. All Wales (electronically) and limited opportunities for face to face

 

Last modified: Thursday, 11 May 2017, 10:35 AM